Dear King David - 2FruitBearers

Vážený králi Davide,

Píšu to, protože část vašeho příběhu tak dobře rezonuje s mým. Dívám se na tvůj život a vidím tě od tvého mládí, 15letého chlapce, který se stará o ovečky tvého otce. Vy jste ve svém lstivém mládí měli dost odvahy bránit ty ovce až do té míry, že jste pronásledovali medvěda nebo lva a vyrvali jehně z jeho tlamy; když se to obrátilo k útoku, chytil jsi ho za čelist a udeřil jsi ho k smrti. Co Bůh pomazal statečností!
 
Právě tuto logiku jsi dal Saulovi, když jsi chtěl zabít Goliáše, který se posmíval a děsil Izraelity po čtyřicet dní. Podle vašich vlastních slov: Hospodin, který mě vysvobodil ze spárů lva a medvěda, mě vysvobodí z tohoto Pelištejce ! , 1. Samuelova 17:37. Mohu se jen modlit, abych Bohu důvěřoval stejně a hluboce.
 
Když jste dostali bronzovou přilbu a brnění, odpověděl jste, že v nich nemůžete bojovat. Místo toho sis vybral pět hladkých kamenů a vložil je do svého pastýřského vaku. Vždycky mě zajímalo, proč potřebuješ pět kamenů, když stačil jeden? Vyzbrojeni „pouze“ pastýřskou holí a prakem a pěti hladkými kameny se však vydáte porazit obra. Byl to Goliáš, kdo měl před sebou štítonoše. Úsměvné, že?
 
Řekl jsi tomuto nepříteli: „ Přicházíš ke mně s mečem, kopím a oštěpem, ale já k tobě přicházím ve jménu vojsk Pána nebes – Boha vojsk Izraele, kterému jsi se vzepřel. Dnes si tě Hospodin podmaní a já tě zabiju a useknu ti hlavu. A pak dám mrtvá těla vašich mužů ptákům a divokým zvířatům a celý svět pozná, že v Izraeli je Bůh! A každý, kdo se zde shromáždí, bude vědět, že Hospodin zachraňuje svůj lid, ale ne mečem a kopím. Toto je Hospodinův boj a on nám vás dá !" (1. Samuelova 17: 45-47 NLT).
 
Pamatujete si na ten den, když jste byl mladý? Ale to bylo tehdy, a pak jsi získal dalšího nepřítele Davida, toho, kdo tě pronásledoval do dospělosti...Saula. Byl rozhněván, když izraelské ženy zpívaly: „ Saul zabil své tisíce a David svých deset tisíc !“; jak to Saula rozzlobilo. Přesto jsi získal celoživotního přítele, Saulova syna, Jonathana.
 
Tvá cesta zahrnovala mnoho útěků před Saulem, a přesto jsi stále ve strachu o svůj život zůstal věrný Bohu tím, že jsi se nedotkl Jeho pomazaného. Modlím se za co nejvíce věrnosti našemu Bohu.
 
Přes to všechno jsi vydržel Davida a TY – ANO – TY – se nakonec stal Králem. Saul i Jonathan jsou nyní pryč a vy jste konečně na trůnu. V dospělosti jsi byl stále statečný a věrný Bohu a dokonce i ve svém hříchu s Batšebou jsi činil pokání, když tě konfrontoval prorok Nátan. I když jsi musel snášet bolest ze svého vlastního hříchu, když syn, který byl počat, zemřel, Bůh ti později požehnal Šalomounem, kterého miloval.
 
Pak vaše krásná dcera Tamar...Nechápu, když váš syn Amnon znásilnil Tamar, proč se zdánlivě nikdy nic neudělalo – proč? Byl jsi kvůli tomu hodně naštvaný, ale neudělal jsi nic. Až o dva roky později se něco stalo, ale byl to její bratr – váš syn Absalom, kdo vynesl spravedlnost proti Amnonovi, když ho neprávem zabil. Čekal na den, kdy zabil Amnona za to, co udělal Tamar. Jak byla zraněná a zrazená a jak jsi byl zraněný, když ti vzali Amnona. Absalom ve strachu běžel do domu svého dědečka Talmaie... není to stejně jako naše děti utíkat k dědovi, když potíže staví svou ošklivou hlavu? Absolon se tam skrýval tři roky.
 
Konečně, když jste se vyrovnali s Amnonovou smrtí, bylo to tehdy, kdy vám Absalom hluboce chyběl. Jak jsi to přijal, když Joáb viděl tvou bolest a zařídil ti, abys viděl Absolona přes Tekou? Ano, prostřednictvím ženy jménem Tekoa si vymyslel bláznivý příběh a ty jsi jí uvěřil. Když se Absolon vrátil do města, o dva roky později jste se ještě pořádně nesmířili. Absolon přesvědčil Joaba, aby se za něj přimluvil, abyste se oba viděli a nakonec jste to udělali. Znovu rodina, ale pak se Absalom cítil oprávněn na trůn a vydal se tě porazit a stát se králem. Jak ve vás Davidova zrada od vašeho vlastního syna vyvolala?
 
Ty jsi běžel a on pronásledoval. Tehdy, králi Davide, mé srdce pocítil takový smutek kvůli tobě. Myslím na to, když Absalom spal s tvými konkubínami na střeše a pak při tom všem pronásledování, které tě pronásledoval až k smrti, jsi ho stále miloval . Ach, jak jsi ho miloval a přikázal své armádě, aby s ním zacházela jemně, když pronásledovala jeho armádu.
 
Konečně přišla zpráva, že Abšalóm zemřel v bitvě, a tebe přemohl hluboký smutek. Tolik jsi křičel: „ Můj synu Absolone! Můj synu, můj synu Absolone! Kdybych jen já zemřel místo tebe! Ó Absolone, můj synu, můj synu." Jakou empatii k tobě cítím, králi Davide; agónii a bolest, kterou cítím v těch slovech. Svůj smutek jste řešili navenek, místo abyste oslavovali se svými vojáky. Je to všechno tak tragické! Jak jsi byl smutný... a tvé jednotky truchlily s tebou. Ale Joab tě za to pokáral.
 
Tak, Davide, jak ses rozhodl stát vzpřímeně, utřít si slzy a jít ven utěšit své lidi? Je to jako mnoho z nás – uprostřed naší bolesti musíme skrýt svůj smutek a prosadit se a předstírat, že je vše v pořádku.
 
Králi Davide, čelil jsi mnoha zkouškám a dokonce nemravnosti; vaše rodina měla svůj díl soužení. Někomu navenek všechno vypadá krásně. Byl jsi králem, který svou vírou v Boha přemohl mnohé. Pro ostatní se vaše rodina podobá jejich vlastní; bolest, kterou jeden div, jak překonají. Vydržel jsi až do samého konce a další syn - Adoniáš se také pokusil po tvé smrti zaujmout tvůj trůn. Nebyl to jeho, protože to patřilo Šalomounovi. Vaše semeno s Batshebou... to, co bylo kdysi záležitostí cizoložnice, bylo odpuštěno Bohem skrze vaše pokání. Byli jste obnoveni a vykoupeni a váš trůn patřil Šalomounovi.
 
Králi Davide, když se dívám na tvůj život, vidím krásu za popel; Vidím bolest, kterou Bůh použil ke své slávě. Vidím tragédii a ztrátu, která se proplétala vaší rodinou. Vidím generace, které snášely tragédie a ztráty, ale přesto nesly pochodeň v mnoha bitvách... Vidím pokrevní linii jediné krve, na které záleží, a toho, co bylo prolito na kříži, kde lze dosáhnout skutečného vykoupení a odpuštění, pokud o to požádáme.
 
Děkuji za váš příběh. Děkuji vám za vaše svědectví a za to, že jste „muž podle Božího srdce“.
 
Melanie Billingsleyová
Zpět na blog

Napište komentář